Thứ tư, 21 Tháng 8 2019 02:48

THÔNG BÁO VỀ XÉT GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HOÀNG VĂN THỤ LẦN THỨ V NĂM 2019

 

 

THÔNG BÁO

VỀ XÉT GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HOÀNG VĂN THỤ

LẦN THỨ V NĂM 2019

Căn cứ Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Về việc ban hành Quy chế xét Giải thưởng văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ;

          Thực hiện chương trình hoạt động năm 2019, với vai trò là cơ quan Thường trực tham mưu cho UBND tỉnh Xét Giải thưởng văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ, Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn thông báo tổ chức Xét Giải thưởng Hoàng Văn Thụ lần thứ V năm 2019 như sau:

Giải thưởng văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ là Giải thưởng cao quý dành cho lĩnh vực sáng tạo văn học nghệ thuật định kỳ 5 năm một lần.

Giải thưởng văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ dành cho những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật, sáng tác về mảnh đất, con người Lạng Sơn, được xuất bản, công bố trong thời gian 5 năm (từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 8 năm 2019).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ của các tập thể và cá nhân đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng từ ngày 01/8/2019 đến hết ngày 10/9/2019 (tính theo dấu bưu điện đối với các hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

Địa điểm tiếp nhận: Văn phòng Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn, địa chỉ: Số 03 đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. ĐT: (0205) 3812 231

Để các tập thể và cá nhân có nhu cầu tham dự Giải thưởng nắm được những nội dung cơ bản, Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng xin đăng tải Quy chế Xét Giải thưởng văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ (Ban hành kèm theo Quyết định số 824/UBND ngày 06/6/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn) trong đó Điều 8.Quy định về mức thưởng kèm theo các giải thưởng cho từng thể loại của Quy chế sẽ có Quyết định của UBND tỉnh Quy định riêng về mức Giải thưởng của kỳ xét giải lần thứ V năm 2019.

 

 

QUY CHẾ

Xét Giải thưởng văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 824/UBND ngày 06/6/2014

của UBND tỉnh Lạng Sơn)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

          Điều 1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật là kết quả quá trình lao động sáng tạo của văn nghệ sĩ, của cá nhân hoặc tập thể tác giả. Giải thưởng văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ là giải thưởng cao quý được tổ chức trao định kỳ, nhằm ghi nhận sự lao động nghệ thuật sáng tạo của các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp có được những tác phẩm văn học, nghệ thuật giá trị cao về tư tưởng, nội dung, nghệ thuật, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, phản ánh phong phú, chân thực mọi mặt của đời sống xã hội, đất nước, con người Lạng Sơn trong truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước và công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định việc tiến hành xét và trao tặng định kỳ giải thưởng mang tên Giải thưởng văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ.

          Điều 2. Giải thích từ ngữ

          - "Tác phẩm văn học, nghệ thuật" là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

          - "Cá nhân hay tập thể tác giả" là một người hoặc nhiều người cùng tham gia sáng tạo tác phẩm.

          - "Các giải thưởng tương tự" là những giải thưởng tôn vinh văn học, nghệ thuật như Giải thưởng Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng của các tỉnh.

          - "Sau kỳ xét thưởng lần trước liền kề" là thời gian từ kỳ xét thưởng kỳ trước đến kỳ tiếp theo.

          - "Quy định định kỳ xét thưởng" là hạn thời gian từ lần xét thưởng lần trước đến lần tiếp theo.

Chương II

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC XÉT THƯỞNG VÀ ĐIỀU KIỆN XÉT THƯỞNG

          Điều 3. Đối tượng xét thưởng

1. Tác phẩm: Các tác phẩm văn học, nghệ thuật thuộc các lĩnh vực: Văn học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Nghiên cứu - Lý luận - Phê bình, Điện ảnh, Sân khấu - Biểu diễn, Kiến trúc.

2. Tác giả: Các tác giả trong tỉnh và ngoài tỉnh có tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng, nội dung, nghệ thuật, ảnh hưởng tích cực đến đời sống nhân dân Lạng Sơn và gửi phiếu đăng ký xét thưởng theo quy định được Hội đồng nghệ thuật tỉnh chấp thuận xét thưởng.

          Điều 4. Điều kiện xét giải thưởng

Các tác phẩm sáng tạo, công bố, xuất bản, phát hành hợp pháp trong 5 năm sau kỳ xét giải thưởng lần trước liền kề.

          1. Đối với tác phẩm Văn học:

          - Tiểu thuyết: Tác phẩm phải trọn bộ (từ 1 đến nhiều tập)

          - Truyện ngắn, Truyện ký, Thơ: Tác phẩm là một tập hoàn chỉnh. Khi xét thưởng có thể xét cho cả tập hoặc xét cho các tác phẩm hay, tiêu biểu nhất trong tập sách đó.

          - Văn nghệ dân gian: Tác phẩm phải có từ một cuốn sách sưu tầm, giới thiệu, nghiên cứu.

          - Kịch bản văn học: Tác phẩm là trọn bộ sách. Khi xét có thể xét cho cả tập hoặc xét cho tác phẩm hay, tiêu biểu nhất trong tập sách đó.

          2- Đối với tác phẩm Âm nhạc - Ca khúc:

Phải có từ 01 tập bản nhạc - ca khúc hoặc chọn lọc ít nhất 03 tác phẩm nhạc - ca khúc đã xuất bản thể hiện trên giấy kèm theo băng ghi âm, đảm bảo thời gian từ 03 phút trở lên.

          3- Đối với Ảnh nghệ thuật:

Phải có từ 03 tác phẩm, khổ ảnh 30cm X 45cm, đã tham dự Triển lãm toàn quốc hoặc khu vực, tỉnh.

          4- Đối với tác phẩm Mỹ thuật:

          Đối với Tranh: Phải có từ 03 tác phẩm tranh, kích thước tối thiểu từ 60cm x 80cm, đã tham gia Triển lãm toàn quốc hoặc khu vực, tỉnh.

          Đối với Tượng, Phù điêu: Phải có từ 01 tác phẩm trở lên, có chiều cao từ 60cm trở lên, đã tham gia Triển lãm toàn quốc hoặc khu vực, tỉnh.

          5- Đối với tác phẩm Điện Ảnh:

Phải có từ 01 tác phẩm phim, kèm theo băng hình của phim.

          6- Đối với tác phẩm Sân khấu – Biểu diễn (Kịch bản sân khấu, kịch bản truyền hình, vở diễn, tác phẩm múa ...):

Phải có từ 01 tác phẩm trở lên đã được công diễn, được trình bày trên giấy và băng hình thể hiện kèm theo.

          7- Đối với tác phẩm Nghiên cứu - Lý luận - Phê bình:

Phải có từ 01 tác phẩm là trọn bộ sách hoặc cuốn sách.

8- Tác phẩm Kiến trúc:

Hội Kiến trúc tự xem xét, phối hợp với Hội đồng nghệ thuật của tỉnh trình UBND tỉnh về đối tượng, điều kiện, các tác phẩm xét thưởng cụ thể.

Chương III

CÁCH THỨC XÉT THƯỞNG VÀ QUY ĐỊNH GIẢI THƯỞNG

         

          Điều 5. Cách thức, trình tự

          Bước 1- Thành lập Hội đồng nghệ thuật cấp tỉnh (Gọi tắt là Hội đồng) do Uỷ ban nhân dân tỉnh ra Quyết định.

          Bước 2- Hội đồng thành lập các tiểu ban gồm các thành viên trong Hội đồng và mời các nhà quản lý, nhà chuyên môn có uy tín, am hiểu lĩnh vực văn học, nghệ thuật (có thể mời chuyên môn thuộc các ngành hữu quan ở Trung ương) tham gia phối hợp các tiểu ban để nghiên cứu, thẩm định đối với từng thể loại tác phẩm. Sau đó các tiểu ban tổng hợp trình bày trước Hội đồng về giá trị tác phẩm để Hội đồng xem xét.

          Bước 3- Các tác giả gửi tác phẩm đăng ký xét thưởng (theo mẫu phiếu đăng ký do Hội đồng quy định) cho Ban Thư ký Hội đồng trước ngày 30 tháng 8 của năm xét tặng giải thưởng.

          Bước 4- Các Tiểu ban và các thành viên trong Hội đồng có nhiệm vụ xem xét từng tác phẩm một cách khách quan, trung thực, công bằng, chính xác. Các thành viên Hội đồng có tác phẩm dự xét giải thưởng không tham gia bỏ phiếu cho tác phẩm của mình.

          Bước 5- Hội đồng xem xét từng tác phẩm cụ thể. Trong quá trình thảo luận nếu đa số ý kiến trong Hội đồng có sự thống nhất về nhận thức, quan điểm thì tiến hành bỏ phiếu kín. Các tác phẩm được quá bán số phiếu chấp thuận của Hội đồng thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trao tặng giải thưởng. Nếu đa số các ý kiến trong Hội đồng chưa thống nhất về nhận thức và quan điểm xem xét thì dành thêm thời gian để các Tiểu ban và các thành viên trong Hội đồng nghiên cứu thêm các tác phẩm đó, sau đó tiếp tục thảo luận và bỏ phiếu xếp loại giải thưởng.

          Các giải thưởng được phân theo thứ hạng: A, B, C.

          Ban Thư ký là bộ phận giúp việc cho Hội đồng nghệ thuật tỉnh và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh trong quá trình theo dõi, tổng hợp, xây dựng quy định, cách thức, soạn thảo các văn bản cần thiết.

          Điều 6. Quy định định kỳ xét thưởng

          Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định định kỳ xét và trao Giải thưởng văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ là 5 năm một lần.

          Điều 7. Quy định tác phẩm tham gia xét Giải thưởng

          Mỗi tác phẩm chỉ được xét và trao Giải thưởng văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ một lần. Những tác phẩm đã được xét hoặc trao giải thưởng ở kỳ trước hoặc trong các giải thưởng có tính chất tương tự ở Trung ương hoặc các tỉnh khác thì không được xét trao Giải thưởng văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ.

          Điều 8. Quy định về mức thưởng kèm theo các giải thưởng cho từng thể loại (sẽ có Quyết định riêng)

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

          Điều 9. Hội đồng nghệ thuật tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

          Điều 10. Các tác giả có tác phẩm dự thi thực hiện đúng Quy định; không xét giải thưởng cho tác phẩm không đủ điều kiện quy định tại Quy chế này.

          Điều 11. Quy chế gồm 4 Chương, 11 Điều.

          Trong quá trình thực hiện, nếu có những nội dung quy định không còn phù hợp, Hội đồng sẽ xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung vào định kỳ xét thưởng lần sau ./.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Vy Văn Thành

(Đã ký)

         

Read 2390 times